SAKRAMENTY


Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne,w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).


Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa.
Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego (KKK 1210)..

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów “Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” Mt 28, 19

 

CO TO JEST CHRZEST?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: “Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5).

 

JAKIE WYBRAĆ IMIĘ DLA DZIECKA?

Warto dłużej zastanowić się nad wyborem imienia dla dziecka. Decyzja należy do rodziców i należy wziąć pod uwagę również dobro dziecka, by gdy stanie się dorosłe nie zastanawiało się dlaczego rodzice dali mu takie imię, a nie inne. Wybierając imię dla dziecka wybieramy mu również patrona, dlatego warto wybrać imię chrześcijańskie.

 

JAKIE SĄ FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z CHRZTEM DZIECKA?

Rodzice (osobiście, jedno z nich) zgłaszają do ks. proboszcza wyrażając chęć ochrzczenia dziecka kilka tygodni przed datą udzielania chrztu. Okazują w kancelarii:dokument-metrykę urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (Birth certificate)podają dane personalne rodziców chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania).przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

 

JAKIE WARUNKI MUSZĄ SPEŁNIAĆ RODZICE CHRZESTNI?

ukończony 16 rok życiaprzyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowaniebez przeszkód przystępują do sakramentów św.jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwiepomagają w chrześcijańskim wychowaniu dzieckaprowadzą autentyczne życie chrześcijańskiew razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

 

CO TRZEBA POSIADAĆ ZE SOBĄ W DNIU CHRZTU ŚWIĘTEGO?

Świeca chrzcielna, biała szatka. Wszystko to można kupić przy katedrze katolickiej Westminster w księgarni św. Pawła. Katedra katolicka mieści się 2 minuty drogi od stacji Victoria.The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.


I Komunia Święta – to co najważniejsze 
Niezwykły i błogosławiony jest czas pierwszych komunii, bowiem Syn Boży przychodzi do czystych, dziecięcych serc, podarowując im szansę na nowe, lepsze życie. Zatem powinny być do tego spotkania należycie przygotowane, aby mogły ją lepiej wykorzystać. Nadarza się również okazja, aby rodzice pogłębili wiedzę o sakramencie pokuty oraz eucharystii. Chcę zwrócić uwagę na trzy, moim zdaniem, najważniejsze aspekty formacji.

CO TO JEST BIERZMOWANIE?
 Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.
 
ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
  1. Budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem.
  2. Dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie.
  3. Odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

 

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA

  1.  Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się w każdej parafii. Obejmuje ono młodzież, która w bieżącym roku ukończy przynajmniej 14 rok życia.
  2. Obecność na katechezach jest obowiązkowa.
  3. Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania.

Sakrament małżeństwa

 Jak przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa żyjąc i pracując w Wielkiej Brytanii? 
Poniższe wyjaśnienia dotyczą Polaków, którzy:
  1. należą do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii (polskie parafie na Wyspach są parafiami personalnymi dlatego wierni muszą złożyć deklarację, w której wyrażają wolę włączenia się w życie lokalnego Kościoła polskiego) 
  2. pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński 
  3. mieszkają w Anglii dłużej niż 6 miesięcy

 

Polacy przebywający w Anglii krócej niż 6 miesięcy załatwiają wszelkie formalności w Polsce w parafii ślubu.

Polacy uczęszczający do kościołów angielskich muszą skontaktować się ze swoim proboszczem, który wyjaśni im procedury obowiązujące w angielskim Kościele katolickim.

 

Z jakim wyprzedzeniem rozpocząć procedury.

Narzeczeni, którzy mieszkają w Anglii ponad 6 miesięcy, należą do parafii Polskiej Misji Katolickiej i pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni skontaktować się ze swoim duszpasterzem ok. 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu w celu rozpoczęcia procedur.The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.